Zarządzanie Nieruchomościami Biuro-Bud s.c. ul. Osiedle Robotnicze 20/3, 58-506 Jelenia Góra
75 64 22 363 513 167 317

ZADBAMY O PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCINa Skałkach 6

Projekty unijne

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze”
BENEFICJENT: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze
Projekt Nr RPDS.03.03.03-02-0032/16
Całkowita wartość projektu: 273.356,28 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 200.338,67 PLN

Głównym, długofalowym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Na Skałkach 6.

w Jeleniej Górze. Osiągnięcie powyższego celu oraz utrzymania korzystnego klimatu i stanu środowiska naturalnego warunkującego uzdrowiskowy charakter Jeleniej Góry możliwe będzie dzięki przeprowadzeniu przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku.

Realizacja projektu przyczyniła się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jelenia Góra.

W ramach projektu wykonano m.in.:
• ocieplenie połaci dachowej
• wymianę stolarki okiennej drewnianej w częściach wspólnych (piwnice) na nową z PCV
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• ocieplenie pionowych ścian fundamentowych
• ocieplenie stropu piwnic.

Ponadto przeprowadzone zostanie szkolenie osób stale korzystających z budynku z obsługi urządzeń ogrzewania oraz systemów zarządzania energią umożliwiające zachowanie założonych w projekcie celów i wskaźników oraz zakładanych oszczędności energii oraz przedstawienie waloru ekologicznego projektu.


Efektem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w uzdrowiskowym mieście Jelenia Góra, poprawa stanu zdrowia i warunków zamieszkania mieszkańców budynku, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 41,93 ton równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 894,8 GJ/rok, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku o 60 089,63 zł/rok oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 77,00%/rok.

Przed rozpoczęciem robot budowlanych:W trakcie realizacji:Po zakończeniu robót budowlanych: